Player Search

Viacheslav Kravtsov


Game Log | Splits

Breakdown

Basic Stats
Player NameYrTmPosGPGSMinFGFGAFG%3P3PA3P%FTFTAFT%ORDRTRASTSTLTOBlkPFPTS
Viacheslav Kravtsov2013DETC2509.01.31.871.70.00.00.00.41.529.71.00.81.80.40.20.60.41.33.1


Advanced Stats
Player NameYrTmPosGPMinUSGTS%%AstARTORORRDRRTRREFFWSAWSPERAPER
Viacheslav Kravtsov2013DETC259.015.5061.869.710.5516.4212.111.011.63.681.661.1014.4413.70


Scoring Stats
Player NameYrTmPosGPMinFG%3P%FT%eFG%TS%%AstBlkd%BlkdAnd1And1%FTRPTS
Viacheslav Kravtsov2013DETC259.071.70.029.771.761.869.70.2413.00.126.50.803.1


Shot Locations At Rim 3-9 Feet 10-15 Feet 16-23 Feet Threes
Player NameYrTmPosGPMinMAFG%%AsMAFG%%AsMAFG%%AsMAFG%%AsMAeFG%%As
Viacheslav Kravtsov2013DETC259.01.21.674.475.90.10.240.050.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.0


Passing Stats Assists Leading To:
Player NameYrTmPosGPMinASTAST+ARTORTOA:TAt Rim<10 Ft10-15 Ft16-23 Ft2FG3FG
Viacheslav Kravtsov2013DETC259.00.40.410.5516.420.60.640.10.00.00.00.20.2


Defense/Rebounding Stats
Player NameYrTmPosGPMinORebDRebTRebORRDRRTRRSTLBLKCHGDEFPF
Viacheslav Kravtsov2013DETC259.01.00.81.812.111.011.60.200.360.040.601.3