Player Search

Pablo Prigioni


Game Log | Splits

Breakdown

Basic Stats
Player NameYrTmPosGPGSMinFGFGAFG%3P3PA3P%FTFTAFT%ORDRTRASTSTLTOBlkPFPTS
Pablo Prigioni2013NYKPG771716.21.32.845.80.71.740.50.30.388.00.51.31.83.00.91.10.01.63.5


Advanced Stats
Player NameYrTmPosGPMinUSGTS%%AstARTORORRDRRTRREFFWSAWSPERAPER
Pablo Prigioni2013NYKPG7716.211.7360.134.342.5715.783.79.66.66.622.892.2913.1514.22


Scoring Stats
Player NameYrTmPosGPMinFG%3P%FT%eFG%TS%%AstBlkd%BlkdAnd1And1%FTRPTS
Pablo Prigioni2013NYKPG7716.245.840.588.058.160.134.30.082.80.041.40.123.5


Shot Locations At Rim 3-9 Feet 10-15 Feet 16-23 Feet Threes
Player NameYrTmPosGPMinMAFG%%AsMAFG%%AsMAFG%%AsMAFG%%AsMAeFG%%As
Pablo Prigioni2013NYKPG7716.20.40.665.948.30.10.162.50.00.00.127.30.00.10.247.014.30.71.760.835.8


Passing Stats Assists Leading To:
Player NameYrTmPosGPMinASTAST+ARTORTOA:TAt Rim<10 Ft10-15 Ft16-23 Ft2FG3FG
Pablo Prigioni2013NYKPG7716.23.03.742.5715.781.12.700.90.10.10.51.61.4


Defense/Rebounding Stats
Player NameYrTmPosGPMinORebDRebTRebORRDRRTRRSTLBLKCHGDEFPF
Pablo Prigioni2013NYKPG7716.20.51.31.83.79.66.60.900.030.291.211.6